sukelti

sukelti
sukélti, sùkelia, sukė́lė tr. 1. sudėti ką (daug) aukščiau: Sukė́liau vaikus an pečiaus ir pats ataguliau Sdk. Pasistaipysi, lig sukelsi akmenis, malkas į vežimą J. | refl. tr.: Vokyčiai ant zomato buvo susikėlę ermetas Šts. 2. aukštyn ką (daug) pakelti, užversti: Visus drabužius lig nuogo kūno ant galvos sukėlus M.Valanč. | refl. tr.: Ta, susikėlusi sijonus, ka kūrė namie Žg. 3. patampyti aukštyn: Sukelk maišą, daugiau pareis Pc. 4. dar kartą suarti, supurenti: Riekėm, kartojom, sukėlėm pūdymus rugiams ir pasėjom Lk. Pradėjus žolėms augti apynojė[je], reik su lopetomis žemę sukelti visame apynoje S.Dauk. 5. padaryti, kad po daugiau imtų (mašina, girnos): Sukelti ir suleisti kulamą mašiną tik mašinorius temoka Šts. 6. paaukštinti; sukasti: Reikia pylimą sukelt, kad pavasarį vanduo nebėgtų Ėr. 7. pakėlus nuo žemės sustatyti ant šono: Mindą reik sukelti, reik statyti ant kanties, kad išdžiūtų Šts. Reikia eiti bañdos (durpių) sukélt Lzd.sušiaušti: Speigas sukėlė gruodą Šts. Kel[ia]s suspaustas, nėr sukelti gruodai, gal važiuoti su ratais Šts. Gruodai sukelti, negal nė paeiti, nė pavažiuoti Šts.surausti: Kurmrausų kūgiais yra sukėlę kurmiai pievose Šts. 8. refl. visiems sukilti, atsikelti (iš lovos pabudus): Pagaliau, kai išaušo, susikėlė Girnių vaikai A.Vien. Jau visi miegaliai susikėlė Vdn. Susikėlė visa šeimyna, pašokome iš patalų ir mes Vdn. Visi susikėlė Ėr. Rytą visi suskė́lė, o kazokas miega Ml. Ant rytojaus susikėlė dvaro žmonės ir rado visus svirnus dykus BsPII309. Visi susikė́lė ir nuejo ieškot to žiburio BM80. 9. pabudinti, sužadinti (visus) iš miego: Sukė́lė greitai tarnus Tvr. | refl. tr.: Atsikėliau su maža dienele, susikėliau visą šeimyną Jnšk. 10. pažadinti, suerzinti; sujudinti; paskatinti, priversti veikti, judėti: Kalpokienė visą sodžių sukėlė, tave keikdama V.Krėv. Štai, kad sukėliau sodos šunis! Kaip velniai suniko loti! Žem. Kad nesukeltų sklypininkų šunų, Antanas jojo toliau nuo trobų, laukais A.Vien. Nė vieno šuns nesukėlęs prisiartino Mykolas prie Gailiūno trobelės ir sustojo A.Vien. O kas gi kuosas sukėlė (išbaidė), galviji neraliuotasai! . | Pertraukčiau (pašluočiau) kiek, bet bijau dulkių sukelti . Vėjas sukelia dulkių ant plento Rsn. Sukelta dulkė nugulė žemėn P.Cvir. 11. paskatinti, sukurstyti ką veikti: Tu, močiute senutėle, manęs jauno neliūdėk, priešas mus kovon sukėlė – per kiemelį palydėk (d.) Gs. Valstietį balandžiai sukelia kartais prieš save, tiktai žirniaudami žarduose J.Jabl. 12. daryti, kad kas atsirastų: Tabokas čiaudulį sukėlė Šts. Po saulės grįžimo jūra ir be vėjo sukela vilnis, randas sukelta Plng. Autorius jaučiasi čia, matyt, svarboką mūsų kalbos dalyką sukeliąs skaitytojui J.Jabl. Tragedija sukelia žiūrėtojams baimės, užuojautos ir nusistebėjimo jausmus . Kaimyno sūnaus laiškas sukėlė raudas P.Cvir. Bombardavimas sukėlė tokių didelių gaisrų Londone . [Prasti orai] sukela ligas ir gyvį, gadinantį apynius S.Dauk. Šie vaistai sukelia norą valgyti . Duot man į sukeliamą čia klausimą savo atsakymą J.Jabl. | refl.: Susìkela žiburelis ir užsileida, negali panokti nė norėdamas Šts. | Gal jau nervos kokios suskė́lė Švnč. 13. suskaudinti: Alus, gertas su orielka, sukela paširdžius Šts. Poniški valgiai sukela vidurius Šts. 14. suvadinti, sušaukti, sukviesti: Ta poni, nieko nežinodama, tujau sukėlė paliciją . Pėsčiūsius nebgal sukelti S.Dauk. 15. surinkti: Norima sukelti užtenkamą sumą pinigų . 16. suruošti, suorganizuoti, padaryti (suėjimą, pokylį): Sukelsim didelį balių Šts. Sukėlęs buvo kursus Šts. 17. padaryti (sumišimą, triukšmą ir t. t.): Ėmėsi visų galimų priemonių, kad sukeltų sumišimą . Didžiausią triukšmą sukėlė dėl niekų Mrk. | refl.: Vaina itokia suskė́lė Ad. 18. refl. susikraustyti, susidanginti (gyventi): Devynduonių ūlytėlė išdegė, tai žmonės susikėlė gyventi arčiau Pc. 19. refl. pasigauti, imti augti: Suskėlė tankus medžias augt Vrnv. Nor vasarojas pageltęs, bet kad palyjės lietulis – tai suskels, sustaisys Rod. 20. refl. susiruošti: Suskėlėm trys vyrai piningų kasti Krt. 21. refl. užsigeisti patino (apie gyvulius): Skraido mūsioj karvė, moi suskėlė ingi veršius Arm. 22. refl. persišaldyti: Vaikeli, kad tu susikelsi, paskui ant senatvės nepakūprinsi! Kdl.
◊ ant kójų (į kójas) sukélti išjudinti, priversti judėti: Jaunieji visą kaimą sukėlė ant kojų . Vargšas [meškinas] taip susikrimto, jog ėmė niršti ir visą girią ant kojų sukėlė . Visus žmonės į kojas sukėlė tas gaisras Šts.
gìrnas sukélti pabloginti darbą, lengvai leisti: Jau par daug sukė́lei gìrnas, musintais, ka tos plunksnos teip stambiai suplėšytos Slnt.
\ kelti; antkelti; apkelti; atkelti; įkelti; iškelti; nukelti; pakelti; parkelti; perkelti; prakelti; prikelti; sukelti; užkelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sukelti — sukélti vksm. Sukėlė dėžès ant aũkšto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nulemtieji jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti reiškiniai — statusas T sritis fizika apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti reiškiniai, kurie pasireiškia tik dozei viršijus tam tikrą lygį, o nuo dozės vertės priklauso šių reiškinių padariniai. Radiacinės saugos tikslas – išvengti nulemtųjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naujos interesų konfliktą galinčios sukelti aplinkybės — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Interesų konfliktą galinčios sukelti aplinkybės, kurios valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens nebuvo nurodytos privačių interesų deklaracijoje, nes atsirado ją jau pateikus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsitiktiniai jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti reiškiniai — statusas T sritis fizika apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti reiškiniai, kurie gali pasireikšti esant bet kokiai dozei, o nuo dozės vertės priklauso jų pasireiškimo tikimybė. atitikmenys: angl. stochastic effects of radiation vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • interesų konfliktą galinčios sukelti aplinkybės — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Aplinkybės, kurios gali sukelti interesų konfliktą ir kurias nurodo valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, deklaruodamas privačius interesus. šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • somatiniai jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti reiškiniai — statusas T sritis fizika apibrėžtis Jonizuojančiąja spinduliuote apšvitinto žmogaus organizmo reiškiniai, į kuriuos neįtraukiami paveldėjimo (genetiniai) dalykai. atitikmenys: angl. somatic radiation effects rus. соматические эффекты, m pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sukeltinis — sukeltìnis, ė adj. ppr. pl. (2), sukeltinis (1) KŽ 1. kuris sukilęs: [Zigmanto Sierakausko] kelionė per Žemaitiją Kuršo link buvo iškilminga procesija tarp mandagių, visur jį duona ir druska priimančių, padidinančių jo sukeltinius pulkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sujudinti — sujùdinti tr. 1. sukrutinti, sukelti judesį: Aš klėtelę sujudinsiu ir tėvelį pabudinsiu (d.) Pls. Sujudino lūpas, lyg norėdamas kažką pasakyti J.Balt. Vėjeli šiaurus, tu bėgūnėli, kam sujudinai žalią girelę? TŽI243. Kad sudainuodavo, tai tartum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukurti — 1 sukùrti, sùkuria, sukūrė 1. tr. R, K įdegti (ugnį): Sukuriu ugnį SD173. Sukùrk ugnį J. Mergikė atsikėlusi sukūrė ugnį, užkaitė pusrytį Žem. Jie sukūrė didelę ugnį, prie kurios glaudėsi vyrai, šildydamiesi rankas J.Jabl. Sukùrk ugnelę,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždegti — uždègti, ùždega, ùždegė 1. tr. SD262, R įžiebti ugnį, sukelti gaisrą: Kas uždega namą, tą į ugnį įmeta J. ^ Jau uždegs kuodelį kielė CII1117. Skubinas lygiai peklą aždegęs Trgn. | refl. tr., intr. SD318: Aš sau ugnelę užsidegsiu ir valgyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”